Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Mogelijk dat u er al wat van gehoord heeft, maar op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, kortweg AVG, officieel in werking getreden.

Deze nieuwe privacywetgeving zorgt er onder meer voor dat instanties die persoonsgegevens verwerken aan een aantal eisen moeten voldoen. Hieronder valt de zorgvuldigheid waarmee deze gegevens verwerkt en beschermd dienen te worden. Ook is het zo dat de persoon, waarvan gegevens zijn opgeslagen, deze te allen tijde moet kunnen inzien, laten wijzigen of wissen.
Daarnaast worden er strenge eisen gesteld aan het publiceren van (oude) foto’s en is daarvoor vooraf (schriftelijke) toestemming nodig van alle afgebeelde personen.
Ook voor onze Oudheidkundige Vereniging Didam geldt deze verordening. Om er voor te zorgen dat we aan de eisen voor het verwerken van persoonsgegevens voldoen, is het bestuur bezig een privacyverklaring op te stellen. In dit document wordt uiteengezet hoe onze vereniging omgaat met persoonsgegevens. De privacyverklaring is binnenkort te raadplegen als bijlage bij het kwartaalblad, op onze website (www.ovd-didam.nl) of op te vragen via het secretariaat (e-mail: ).

Het bestuur heeft Rob Nieuwenhuis als nieuwe vrijwilliger bij onze vereniging bereid gevonden om - naast de inhoud van de privacyverklaring - ook te onderzoeken welke maatregelen nog meer nodig zijn om ook op andere punten volledig aan de AVG te voldoen.

Alle informatie over de AVG is ook te vinden in het menu Vereniging, submenu Privacyreglement (AVG).

Copyright @2018|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in