Ledenvergadering OVD op dinsdag 16 april 2019

De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van onze vereniging vindt plaats op dinsdagavond 16 april 2018, aanvang 19.30 uur, bij Jan & Jan, Lieve Vrouweplein 4 in Didam.

Agenda jaarvergadering 2019
1) Opening, overweging en mededeling voorzitter
2) Vaststellen notulen jaarvergadering d.d. 19 april 2018
3) Verslag van het verenigingsjaar 2018 (toelichting secretaris)
4) Financieel verslag 2018 (toelichting penningmeester)
5) Verslag kascontrolecommissie (toelichting Gerrit Kooij en Frans Wienholts)
6) Benoeming nieuwe kascontrolecommissie (aftredend Gerrit Kooij)
7) Begroting 2020 (toelichting penningmeester)
8) Bestuur mutaties: aftredend en herkiesbaar: Theo te Wil
9) Rondvraag
10) Sluiting

In de Algemene Ledenvergadering van 2006 is besloten om vanaf 2007 uit kostenoverweging de jaarstukken van de secretaris en penningmeester niet meer bij te voegen bij de uitnodiging/agenda. Wel worden genoemde stukken, voor leden die dit wensen, ter inzage gelegd op de maandagavonden 8 en 15 april 2019 in de verenigingsruimte, Raadhuisstraat 3 en natuurlijk ook op 16 april 2019 in de vergaderzaal bij Jan & Jan. Na de Algemene Ledenvergadering worden de jaarstukken 2018 geplaatst op de website www.ovd-didam.nl.

Pauze

Na de pauze is er een optreden van de streektaalband ALIE. ALIE is een trio uit de Achterhoek en Liemers, dat luisterliedjes speelt en verhalen vertelt in de Nedersaksische streektaal. De driemansformatie bestaat uit muzikanten, die al lang en breed hun sporen hebben verdiend op dialectgebied. De Achterhoeker Hans Beernink (gitaar, basgitaar en zang) vormt samen met de andere Achterhoeker Wim Jansen (gitaar en zang) ook het duo Alles Andès. Liemersman Frans van Gorkum is streektaalzanger en verteller. De liedjes van ALIE gaan over eigentijdse zaken in de Achterhoek en de Liemers, maar ook wordt omgekeken naar wat ooit was. Het gezelschap maakt vooral gebruik van eigen tekstmateriaal, maar zingt ook Duitse en Nederlandse evergreens.


Na het optreden volgt de uitreiking van het jaarboek Oaver Diem aan de auteurs, genodigden en leden van de OVD.

U wordt van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen. Het eerste kopje koffie biedt de OVD u aan.

Namens het bestuur:

Jan Beursken, secretaris

Copyright @2018|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in