Jaarverslag OVD 2011

 

Het bestuur heeft besloten om het door de secretaris opgestelde verslag over 2011 ook op de website te plaatsen. Dit verslag geeft u een prima beeld van de vele activiteiten van de OVD in 2011. Op de algemene ledenvergadering op 26 april 2012 bij Jan & Jan zal dit jaarverslag worden behandeld.

Verslag van het verenigingsjaar 2011

Het bestuur bestond op 31 december 2011 uit Theo te Wil (voorzitter), Jan Beursken (secretaris), Johan Wenting (penningmeester), Dorothé Kuppens (lid) en Maria Wigman (lid).

Het Algemeen Bestuur vergaderde in 2011 negen maal en wel op 25 januari15 februari (communicatie met werkgroepen), 29 maart, 17 mei, 21 juni, 9 augustus, 20 september, 1 november en 13 december.

Aan de orde kwamen zaken als: Overweging nav overlijden bestuurslid Bert Talens (voor hem was als postume eer een speciale plaats ingeruimd tijdens de Opendag OVD), huishoudelijke zaken omtrent verenigingsruimten en onderhoud tuin, organisatie Opendag 2011, exposities (in kerk, school en schutterij) inclusief jubileumboek 100 jaar parochie Nieuw-Dijk, presentatie bewonersgeschiedenis Nieuw-Dijk, nominatie en organisatie monumentenprijs 2011, expositie 50 jaar Mariaparochie Didam en expositie Meulenvelden, monument Algemene begraafplaats Martinus, intensivering contacten archief Achterhoek en Liemers Doetinchem, Didam op Stelten, brainstorm/organisatie jubileumactiviteiten jubileumjaar 2012, Oaver Diem 2011-2012 en inhoud kwartaalbladen DOEN, vernieuwen website, implementeren ICT processen, kalender 2012, overweging nav overlijden oud-voorzitter Jan Smit, contacten met VVV/recreatie en toerisme, strategische beleidsvisie maatschappelijk welzijn 2012-2015, monumentencommissie, WMO stimuleringsprijs, eindejaarsattentie vrijwilligers, boekje looproute langs monumenten, filmmateriaal onderbrengen in Gelders Archief, samenstellen webredactie, interne organisatie inloopavond OVD en tot slot de contacten met Verband Historische Kringen en media.   

Overlijden Jan Smit
Op 8 april 2011 overleed Jan Smit, hij mocht slechts 54 jaar worden. Het was bekend dat Jan ernstig ziek was maar zijn overlijden kwam toch nog onverwacht. Jan was van 1992 tot 2001 voorzitter van de OVD en mede-initiatiefnemer tot oprichting van de Cultuur Historische Vereniging Zevenaar. Daarnaast was hij enkele jaren voorzitter van het Verband van Historische Kringen. Het gemis van Jan betreft in eerste plaats natuurlijk zijn gezin maar zeker ook zijn kennis van historische aangelegenheden. Jan schreef regelmatig een artikel in ons jaarboek Oaver Diem. Hij was een open persoon en een vraagbaak voor iedereen.

Open dag 2011
Op 13 februari 2011 vond onze jaarlijkse open dag plaats en het thema was dit jaar ‘Muziekverenigingen en Schutterijen’. We mochten omstreeks 450 bezoekers verwelkomen en dat geeft aan dat er veel belangstelling en waardering bestaat voor onze activiteiten. Achter de schermen werd weer veel werk verricht door de leden van de diverse werkgroepen om het thema goed in beeld te brengen.

Nieuw-Dijk 100 jaar jong
De parochie Heilige Antonius van Padua in Nieuw-Dijk bestond in 2011 honderd jaar. Daarnaast jubileerde een aantal Nieuw-Dijkse verenigingen. Het hele jaar waren er festiviteiten die werden aangestuurd door de ‘Stichting Nieuw-Dijk 100 jaar jong’. Onze vereniging werd door genoemde stichting gevraagd om een expositie te in te richten in de kerk en een jubileumboek samen te willen stellen. Ook de directie van de Antoniusschool en het bestuur van schutterij Sint Antonius deden een verzoek tot medewerking.

Expositie kerk
De tentoonstelling over 100 jaar parochie op Eerste en Tweede Paasdag was een enorm succes. Dit vooral ook dankzij de fotowerkgroep OVD die veel werk heeft verzet. Ook kwamen bij de opbouw een aantal Nieuw-Dijkse vrijwilligers spontaan helpen met het transport en de inrichting.

Jubileumboek Nieuw-Dijk
Aan het boek ‘Nieuw-Dijk’ van A tot Z (totaal 288 pagina’s) is anderhalf jaar gewerkt waarbij de OVD de eindredactie voerde. Het boek gaat over 100 jaar geschiedenis van parochie en parochianen.

Presentatie
Met de presentatie van het jubileumboek op 1 juni 2011 in zaal Dieckse Heeren opende Nieuw-Dijk haar jubileumweekend. Voor liefst 500 belangstellenden liet voorzitter Theo te Wil namens OVD aan de hand van foto’s de 100-jarige geschiedenis van het kerkdorp zien. De presentatie had raakvlakken met het boek maar de rode draad was de bewoninggeschiedenis van het kerkdorp.

Expositie school
Op 4 juni 2011 organiseerde de directie van de Antoniusschool een reünie voor oud leerlingen. Bijna 1000 bezoekers namen hieraan deel en zij bezochten ook de fotoexpositie die in de school was ingericht. De vele oude schoolfoto’s uit het OVD archief droegen zeker bij aan het slagen van de reünie.

Expositie schutterij Sint Antonius
Op 27 augustus 2011 brachten 1017 vendeliers uit binnen en buitenland tegelijk de vendelhulde voor de 100-jarige parochie, de eregasten, de EGS leden en alle bezoekers. Het was de grootste vendelhulde ooit en het is vanaf 22 december 2011 ook officieel erkent als record door de World Records Academy. Ook hier had de OVD in een grote tent een expositie georganiseerd over 90 jaar schutterij Sint Antonius.

Expositie Mariakerk
Op zondag 19 juni 2011 werd het feit herdacht dat de Mariaparochie Didam 50 jaar bestond. De Mariakerk werd op 11 juni 1961 plechtig ingewijd door kardinaal Alfrink. Dit nadat de oude dorpskerk in 1954 werd aangekocht van de Hervormde gemeente. Hierna volgde een grondige restauratie waarbij de grote inspirator, pastoor Janssen, zeker niet mag worden vergeten. Hij kreeg een ereplaats in de foto-expositie die door onze vereniging in de kerk werd ingericht. Ook basisscholen bezochten deze expositie om hun leerlingen het historisch besef mee te geven over het ontstaan van de parochie en kerk.

Nieuwe website en ICT digitalisatie/implementatie
Vanaf september tot en met december 2011 werd hard gewerkt aan de nieuwe website. Onder de deskundige leiding van Gerard Kelderman (webmaster) en Willy Zwaan (coördinator digitalisatie) kon op 2 januari 2012 de website - als beginactiviteit van het zilveren jubileumjaar – de lucht in. Er werd een webredactie samengesteld die zorg zal dragen dat onze website actueel blijft en met regelmaat van nieuws en nieuwe artikelen wordt voorzien.
Onder leiding van Willy Zwaan is tevens een begin gemaakt om resultaten van werkgroepen te digitaliseren binnen een algemeen systeem waarbij een maximale onderlinge koppeling ontstaat.

Verslag van de werkgroepen in 2011
Algemeen
De vereniging kent vijf werkgroepen:
• Genealogie (stamboom, grafschriftproject, bidprentjes en bewonersgeschiedenis)
• Boerderijen en veldnamen
• Multimedia (foto en film)
• Evenementen
• Publicatie

Naast de werkgroepen zijn een aantal personen betrokken bij:
• Beheer documentatie (bibliotheek en toezicht)
• Webredactie (actueel houden website)
• Vertegenwoordiging in monumentencommissie gemeente Montferland

De resultaten van de werkgroepen
Voor een totaaloverzicht vanaf 1987 wordt verwezen naar onze website www.ovd-didam.nl
Het geeft een goed beeld van het vele werk dat is verricht in 25 jaar OVD.

Genealogie
Binnen de werkgroep genealogie is verder gewerkt aan het traceren van Didamse families (authentiek of ooit woonachtig) via archiefonderzoek. Ook de omstandigheden waarin zij geleefd hebben heeft hierbij bijzondere aandacht gekregen. Met name is veel onderzoek verricht naar oude akten (van voor 1811) in het Oud Rechterlijk Archief (ORA).
Ook de bidprentjescollectie en het grafschriftenproject kregen weer de nodige aandacht. Verder werd er aandacht besteed aan de bewoningsgeschiedenis. Een jaaroverzicht van de vele werkzaamheden:

• Archiefonderzoek buiten Didam (o.a Wehl en Arnhem) en verwerkt in gezinsbladen
• Digitaal gefotografeerd ORA akten Didam (1600-1811), met dank aan Theo Willemsen
• Begin gemaakt met vertaling ORA-akten gemaakt en verwerkt binnen OVD bestanden
• Artikel voor Jaarboek Oaver Diem 2011
• Bijdrage aan Opendag 2011
• Informatieoverdracht op verzoek aan derden
• Uitbreiding bidprentjescollectie (inmiddels meer dan 20.000)
• Aanvullen en bijwerken grafschriftenproject
• Bewonersgeschiedenis in breed verband

De leden van de werkgroep zijn: Trees Tiemes, Dinie Teelen, Willie van Gerven, Corry Roovers en Mieke Bouma.
Contactpersoon: Trees Tiemes

Boerderijen en veldnamen
De werkgroep stelt zich ten doel door opmeting en het in kaart brengen van historische panden deze voor het nageslacht vast te leggen. Hierbij is documentatie en archiefonderzoek een belangrijk onderdeel. Ook de eigendoms- en de bewoninggeschiedenis maken deel uit van het onderzoek. Tevens is het achterhalen van veldnamen weer een actuele gebeurtenis geworden.
De werkgroep kwam bij elkaar in januari, februari, april en september. De werkgroep kon twee nieuwe leden toevoegen, te weten Hans Hansen en Willy Hammink. Dit jaar werden twee panden in kaart gebracht:
• Melderstraat 20 Nieuw-Dijk (fam. Salemink)
• Smallestraat 46 Nieuw-Dijk (boerderij Meisterholt)

De verdere activiteiten waren:
• Veldnamenproject Greffelkamp
Dit project staat onder leiding van Harrie Peters en kende vijf bijeenkomsten. Er wordt gewerkt aan een afronding van dit unieke project.
• Artikel voor jaarboek Oaver Diem 2011 (De Hooge Truis)
• Bijdrage aan de Opendag 2011 
• Informatieoverdracht op verzoek aan derden

De leden van de werkgroep zijn: Jan Maatman, Gerrit Lebbink, Willie Thijssen, Harrie Peters, Han van der Meer, Willy Hammink, Hans Hansen en Joke Aleven.
Contactpersoon: Jan Maatman

Multimedia
De werkgroepen foto en film zijn in 2011 samengevoegd tot de werkgroep Multimedia. 

Foto
Het beschrijven van de digitale foto’s van het oud archief (ca. 8.000 foto’s) is voor een groot deel gerealiseerd. Ook zijn honderden nieuw binnen gekomen foto’s gescand en beschreven.
Verder zijn foto’s verzameld, gescand en beschreven voor de inrichting van:

• De jaarlijkse open dag op 13 februari 2011 bij Jan & Jan, waarbij muziekverenigingen en  schutterijen centraal  stonden
• De expositie in Nieuw-Dijk over kerk, onderwijs en schutterij in verband met honderd jaar kerkparochie en het jubileumboek dat in juni 2011 werd uitgegeven
• De expositie in de Mariakerk tijdens het vijftigjarig jubileum van de Mariaparochie Didam in juni 2011
• De expositie over de geschiedenis van het gezondheidscentrum en de markthal tijdens de  manifestatie in Meulenvelden op 30 september 2011
• Het jaarboek Oaver Diem 2011 en de presentatie daarvan op 8 november 2011 bij Jan & Jan
• De kalender 2012, waarin verenigingen centraal stonden

Film
Films over Oud-Didam werden op groot scherm getoond tijdens de open dag op 13 februari bij Jan & Jan. Verder werd technische ondersteuning verleend met beamer en groot scherm bij de presentaties van het jubileumboek in Nieuw-Dijk en het jaarboek Oaver Diem 2011. Daarnaast zijn afspraken gemaakt met het Gelders Archief om de oude Didamse films op kwalitatief hoog niveau opnieuw te digitaliseren. De resultaten zullen in 2012 zichtbaar zijn.

De leden van de werkgroep zijn: Theo te Wil, Tom van Alst, Maria Wigman, Henk Wiendels, Rinie van Bindsbergen, Henk Kuppens, Ferry Peters, Gerda Derksen en Wim van den Borne.
Contactpersoon: Theo te Wil

Evenementen
Het doel van deze werkgroep is kennisoverdracht en intensivering van de onderlinge contacten. Zij probeert dit te realiseren naar behoefte.

• Expositie 100 jaar kerk en parochie Nieuw-Dijk
• Expositie school Nieuw-Dijk
• Exposities 90 jaar schutterij Sint Antonius Nieuw-Dijk
• Expositie 50 jaar Mariakerk
• Expositie Meulenvelden (Didam in beweging, gezondheidscentrum en markthal 50 jaar) exclusief wisselexpositie in overleg
• Didam op Stelten
• Scholenproject
Alle basisscholen van Didam hebben meegedaan aan het cultuurproject:  'Ken je dorp'. 
De kinderen van de bovenbouw hebben de monumentenroute, die we bij de OVD gemaakt hebben gelopen en de onderbouw - vier klassen van zeven scholen met in totaal zo'n 800 kinderen - hebben de Sint Martinusmolen bezichtigd. Zij hebben daar ook - met hulp van bakker Geert Brandts - koekjes gebakken. De OVD heeft daar ook haar medewerking aan verleent en is in de maanden maart en april van 2011druk in de weer geweest met dit cultuurproject.

De leden van de werkgroep zijn: Dorothé Kuppens en Maria Wigman.

Publicatie
Deze werkgroep zorgt voor realisatie van de doelstelling van de vereniging door het uitdragen en vastleggen van de geschiedenis van Didam door middel van publicaties. Dit jaar werd het jaarboek Oaver Diem door omstandigheden pas in november worden gepresenteerd. Een extra moeilijkheidsfactor was het zoeken naar nieuwe wegen vanwege het overlijden van lay-outman Bert Talens. Uitgebracht kon worden:

• Jaarboek Oaver Diem 2011
• Nieuw-Dijk van A tot Z (eindredactie OVD)
• Kwartaalblad DOEN (4 x )
• Looproute langs monumenten in het centrum Didam

Bij het jaarboek zaten in de leesredactie: Henk Stevens, Jan de Wit, Theo te Wil en Jan Beursken. Eindredactie Theo te Wil en Jan Beursken.
De bezorging van publicaties was in handen van Dorothé Kuppens en Eef en Maria Wigman.
Contactpersonen Theo te Wil en Jan Beursken

Beheer documentatie
Het beheer documentatie betreft een drietal zaken deze zijn:

• Huisbibliotheek
• Abonnementen
• Krantenknipsels

De huisbibliotheek bevat ruim 600 banden die regelmatig geraadpleegd worden door leden van werkgroepen. Ook kunnen de meeste boeken geleend worden door leden. Inzage en toegang zijn mogelijk in overleg. Verder worden alle ingekomen abonnementen en publicaties van buurtverenigingen gerubriceerd / gearchiveerd. Verder wordt het ‘Didamse nieuws’ uit de karnt geknipseld en gearchiveerd.

Contactpersoon Eef Wigman

Webredactie
Deze is opgestart met de intentie om de website actueel te houden en zal in 2012 gaan functioneren.
Contactpersonen Willy Zwaan, Theo te Wil en Jan Beursken

Monumentencommissie  Montferland
Beknopte samenvatting van de belangrijkste onderwerpen voor Didam, Loil en Nieuw-Dijk:

• Van de panden binnen de oude gemeentegrenzen van Didam zijn er heden 35 aangewezen als monument, er lopen nog steeds enkele bezwarenprocedures
• De gemeentelijke monumentenprijs 2011 is op monumentendag 10 september op feestelijke wijze uitgereikt door wethouder Rob Visser van monumentenbeleid gemeente Montferland aan de eigenaren van de woning aan de Dijksestraat 39 in Didam. Een OVD-draaiboek stond garant voor een goede organisatie van het een en ander.

Enkele belangrijke locaties die in ontwikkeling zijn:

1. Voormalige maalderij in Loil; met de omwonenden zou er inmiddels een akkoord op hoofdlijnen zijn over de invulling, maar is nog niet binnen de monumentencommissie behandeld
2. Gemeentehuis Didam komt nu definitief in het pand van Vink
3. Voor het Albertusgebouw is inmiddels de omgevingsvergunning verleend. In de kapel zal de muziekschool komen
4. De pastorie van de kerk in Loil heeft te maken met zeer ernstige scheurvorming in keuken/bijkeuken. Er wordt nog steeds gezocht naar de werkelijke oorzaak hiervan
5. Doesburgseweg 19 in Loil is inmiddels in de uitvoeringsfase
6. De eigenaar van Wilhelminastraat 12 en de gemeente hebben inmiddels contact gehad over het pand, voorlopig is het terrein ter beveiliging afgezet met bouwhekken.

De agenda’s en verslagen van de monumentencommissie zijn op verzoek in te zien.  
Arnoud Steenbrugge is namens de OVD lid van de monumentencommissie Montferland.

Vrijwilligers
Vele vrijwilligers (buiten de werkgroepen om) hebben in 2011 weer vele hand en spandiensten verricht voor onze vereniging, waarvoor hartelijk dank.

Leden en sponsors
Het ledenaantal groeide van 619 naar 649
Het aantal sponsors steeg van 26 naar 28

Jan Beursken, secretaris
19-04-2012

Copyright @2018|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in