Pastoors

Pastoors Mariakerk

Nadat de moederparochie Heilige Martinus de beide nieuwe parochies in Loil (OLV Onbevlekt Ontvangen in 1910) en Nieuw-Dijk (Heilige Antonius van Padua in 1911) op eigen benen had gezet, bestonden er tot 1961 drie parochies binnen de voormalige gemeente Didam. De oude waterstaatskerk aan de Kerkstraat vertoonde gebreken en het aantal parochianen binnen Didam werd alsmaar groter. Uiteindelijk werd in 1954 besloten om de oude dorpskerk van de Nederlands-hervormde gemeente aan te kopen. Na een grondige restauratie kon in 1961 de kerk worden geconsacreerd en ontstond de vierde parochie.

pastoor_afa_jansen 1

A.F.A. Janssen
Periode: 1961-1969
Geboren in 1897 in Spijk en in 1921 tot priester gewijd.
Hierna werkte hij als kapelaan te Buslo en Arnhem vervolgens werd hij tot pastoor benoemd in het Groningse Bedum. Hij werd op 13 november 1946 aangesteld als pastoor van de Martinusparochie in Didam. Nadat in 1954 de dorpskerk van de Nederlands-hervormde gemeente was gekocht, zette hij zich met hart en ziel in voor de restauratie van deze kerk. Op 11 juni 1961 werd hij de eerste pastoor van de nieuwe parochie OLV van Altijddurende Bijstand. Pastoor Janssen ging in 1969 met emeritaat en overleed in 1985.

lg_kolks

L.G. Kolks
Periode: 1969-1977
Geboren in 1916 in Silvolde en in 1943 tot priester gewijd.
Hierna werkte hij als kapelaan in Maarsen. Vervolgens was hij tot 1956 econoom op het klein seminarie te Apeldoorn. Daarna was hij verbonden aan het filosoficum Dijnselburg in Zeist. In 1965 benoemde kardinaal Alfrink hem tot plebaan van de kathedrale kerk in Utrecht. Een plebaan is een priester die voltijds belast is met pastorale taken in de parochie die verbonden is aan een kathedraal. Hij werd per 1 oktober 1969 benoemd als pastoor in Didam. Na een ziekte overleed hij in 1977.

fa_gilsing

F.A. Gilsing
Periode: 1977-1978 en 1987-1991
Geboren in 1911 in Didam en in 1936 tot priester gewijd.
Hierna werkte hij als kapelaan in Klazinaveen, Montfoort en Hilversum. In 1951 werd hij benoemd als bouwpastoor te Ens in de Noordoostpolder. Vervolgens werd hij in 1960 pastoor in Assen en in 1962 volgde een benoeming tot deken. In 1970 ging hij met emeritaat en kwam terug naar Didam. Hij deed pastoraal werk binnen de Martinus- en Mariaparochie. Na de dood van pastoor Kolks werd hij een jaar waarnemend pastoor van de Mariaparochie. Hij overleed enkele dagen na zijn vijfenvijftigjarig priesterschap in 1991.

jwh_leisink

J.W.H. Leisink
Periode: 1978-1987
Geboren in 1937 in Drempt en in 1964 tot priester gewijd.
Hierna werkte hij als kapelaan in Weerselo, Loenen en Enschede. Vanaf 1974 was hij pastoor in Enschede. Op 29 januari 1978 volgde zijn benoeming als pastoor in Didam. Pastoor Leisink was een energiek werker en een groot voorstander van oecumenische samenwerking. Op 1 augustus 1987 vertrok hij naar zijn nieuwe parochie in Goor.

 

H. Jacobs (interim-periode / waarnemend)
Periode: 1987-1988
Geboren in 1937 en in 1964 tot priester gewijd.
Hierna werkte hij als kapelaan in De Meern, Winterwijk en Utrecht. Vervolgens werd hij benoemd als pastoor in Duiven. Hij werd met ingang van 10 oktober 1987 voor twee dagen per week uitgeleend aan de Mariaparochie. Hij vertrok in 1988 (vanuit Duiven-Didam) naar zijn nieuwe standplaats Losser.

bhm_reerink

B.H.M. Reerink
Periode: 1989-2000
Geboren in 1951 in Steenwijkerwold en in 1985 tot priester gewijd. Hierna volgde zijn aanstelling tot pastoor in Deventer. Op 1 januari 1989 werd hij benoemd tot pastoor van de Maria- en Martinusparochie in Didam. Ook werd hij verantwoordelijk voor de zielzorg in de Mariaparochie in Loil. In 1997 werd hij dit ook van de Antoniusparochie in Nieuw-Dijk. Na de periode Didam ging hij werken in Losser.

In de periode 2000-2003 was deken H.J.M. van Merm als waarnemer verantwoordelijk voor het pastorale werk binnen de parochie. Op 1 december 2003 benoemde de aartsbisschop een team voor Didam, Loil en Nieuw Dijk. Pastoor werd B.H. Aarsen. Samen met pastoraal werkster M. Dijkman en diaken Th. Reuling kregen zij de opdracht te werken aan een fusie van de parochies in de driehoek Didam, ’s Heerenberg, Wehl.
De ontwikkelingen in de kerk, niet alleen de terugloop van het aantal priesters en pastoraal werkers, ook de afname van de betrokkenheid van parochianen, maakten het noodzakelijk om krachten te bundelen en efficiënt met de geldmiddelen om te gaan.
In 2005 gingen de Martinus- en de Mariaparochie samen en werd de Martinuskerk gesloten en afgebroken. Vanaf dat moment zijn er drie kerken in gebruik voor vier parochies.
Op 1 januari 2010 was de fusie een feit. Deze grote fusieparochie is genoemd naar de aartsengel Gabriël.

bh_aarsen

B.H. Aarsen
Periode: 2003-2019.
Geboren in 1953 en in 1997 tot priester gewijd.
Na zijn priesterwijding werd hij benoemd tot pastoor in Bemmel en Haalderen. Vanaf 2000 was hij dit ook in Gendt en Doorneburg. Hij werd in 2003 benoemd tot pastoor van het parochieverband Didam-Loil-Nieuw-Dijk, ’s- Heerenberg en Wehl. Pastoor B.H. Aarsen ging op zondag 2 juni 2019 met emeritaat.

Overzicht van kapelaans, mede-pastoors en assistenten van de Mariaparochie

Naam Functie Periode

M.G. Asma 
W.C. Vernooy
J.A. Albers
W.J.M. Pohlman
W.A. Grol MSC 

kapelaan
kapelaan
kapelaan
kapelaan
kapelaan 

1961-1964
1964-1967
1967-1971

1972-1974 

Sinds 1961 had Didam twee parochies, de Heilige Martinus (Martinusparochie) en OLV van Altijddurende Bijstand (Mariaparochie). Soms waren er tijdelijke assistenten werkzaam. De zielzorg werd steeds vaker uitgeoefend binnen een inter-parochieel verband. Er waren steeds minder priesters beschikbaar voor de vele werkzaamheden binnen de parochies. Dit was met name het geval toen in 1977 pastoor L.G. Koks overleed. Ook werden er pastoraal werkers aangesteld. Dit was voor het eerst het geval in 1980 toen zuster M.E. (Maria) Welters werd aangesteld

Naam Functie Periode

A.A.J. Langkamp
H.A.M. IJzereef
A.A.J. Langkamp
M.A. Welters
J.J. Scholten OFM
F.A. Gilsing
F.Th. Effing
J.M. Vos
G.M. Griffioen
D.A.M. Benders-Bloemkolk
J.A.M. Goeman
M.J.G. Bosch
A.T.M. Hoffschulte
M. Dijkman
Th. Reuling
W. van Essen
C. Verrips-van Gessel

G. van der Ploeg

mede pastoor
mede pastoor
mede pastoor
pastoraal werker
mede pastoor
emeritus /priester
emeritus /priester
pastoraal werker
mede pastoor
pastoraal werker
pastoraal werker
mede pastoor
pastoraal werker
pastoraal werker
pastoraal werker*
priester
pastoraal werker

pastoraal werker

1978-1990 zie ook Martinusparochie
1978-1981 zie ook Martinusparochie
1978-1990 zie ook Martinusparochie
1980-1985
1981-1986 zie ook OLV Maria Loil
1987-1991 zie ook OLV Maria Didam
1987
1988-1990
1991-1997 zie ook OLV Maria Didam
1993-2000
1997-2003
1998-2005 zie ook OLV Maria Didam
2001-2003
2003-2016
vanaf 2005
2007-2010
2008-2013

2016

* Onbezoldigd diaken vanaf 1998 en vanaf 2005 officieel benoemd

De parochie H. Gabriël
Geloofsgemeenschappen
Sinds 1 januari 2010 maken de parochies H. Martinus/H. Maria OLV, Didam, H. Antonius van Padua, Nieuw-Dijk en OLV Onbevlekt Ontvangen, Loil, deel uit van de fusieparochie H. Gabriël. Sinds die tijd wordt gesproken van geloofsgemeenschappen en hierbij zijn de twee Didamse parochies (Martinus en Maria) samengegaan tot één geloofsgemeenschap. De Gabriëlparochie bestaat in totaal uit elf geloofsgemeenschappen, onderverdeeld in vier clusters. De geloofsgemeenschap Didam vormt samen met Beek, Loil en Nieuw-Dijk cluster 2.

Pastoraal team
Het pastoraal team bestaat uit pastoor J. Jansen (hoofdverantwoordelijk vanaf 2013), pastor B. Aarsen, pastoraal werker G. van der Ploeg en diaken Th. Reuling, bijgestaan door diaken L. Feijen en verder ondersteunt door emeritus pastores.

Parochiecentrum
Sinds 2011 is het parochiecentrum Martinus-Maria in Didam het centrale punt van de hele parochie H. Gabriël en heeft het pastoraal team er haar werkplekken. Ook het secretariaat en de parochiële drukkerij is er gehuisvest.


Bronnen:

 • Kerkenboek Didam, Geloven rond de Diemse toren, duizend jaar kerkgeschiedenis
 • J.A.B. Beursken, blz. 407 t/m 426, (Nijmegen 2000)
 • Nieuw-Dijk van A tot Z, 100 jaar parochie en parochianen (Duiven 2011 )

Dominees

Op 29 januari 1582 bepaalden de Staten van Gelre dat de gereformeerde religie voortaan de enige zou zijn die in het openbaar mocht worden uitgeoefend. Dat de overheid uitmaakte welke religie de bevoorrechte zou zijn, was in die dagen heel gewoon. Het ‘papisme’ moest uit het openbare leven worden verwijderd en roomse volksgebruiken uitgebannen. Maar dat ging niet gemakkelijk. Vooral graafschap Bergh, waartoe de heerlijkheid Didam behoorde, maakte niet zo’n haast met de doorvoering van de reformatie. Aan het eind van de zestiende eeuw zat er geen structuur meer in de katholiek kerk. Het rooms katholieke geloof was verboden en bisschoppen werden niet meer vervangen. Nederland was in feite een missiegebied geworden. De graven Van den Bergh stonden tijdens de tachtigjarige oorlog (1568-1648) aanvankelijk achter de reformatie maar kregen later toch bedenkingen. In de tussenliggende periode werden kerkgebouwen aan gereformeerden toegewezen en vernieuwingsgezinde pastoors aangesteld omdat er niet van de ene op de andere dag gereformeerd opgeleide predikanten voorhanden waren. Jarenlang heeft er een schemergebied bestaan tussen rooms en protestants en het was een boeiende overgangsfase.


Reformatie in Didam

Het katholieke geloof was dus bij wet verboden maar betekende niet dat deze niet meer werd beleden (zie ook Pastoors van de Hollandse missie Didam).

De graven Van den Bergh hadden het recht van collatie (tot 1906), dat wil zeggen het recht van benoeming van een dominee. Maria van Nassau, gravin van den Bergh, ontving in 1595 van ‘Adell und Geërffdens’ van Didam het verzoek om de “ledig staande kerk” (heden bekend als Mariakerk) wederom een pastoor te geven zodat het kerkelijk leven weer officieel kon worden opgepakt. Maria van den Bergh had evenals Willem van Oranje een voorkeur voor ‘verlichte’ pastoors in de hoop dat zij de roomsen en gereformeerden bijeen zouden kunnen houden. De tot priester opgeleide Pibo Ovitius schijnt voor gravin Maria de ideale man te zijn geweest om dit te kunnen.

 

Pibo Ovitius van Abbema
Periode: 1597
Benoemd in augustus 1596 als predikant en werkzaam van begin 1597 tot voor 18 november 1597. Hij werd geboren in het Friese Oldenboorn en was pastoor in Kessel, Orsoy, Weeze (Kleef), predikant in Terborg, Ochten, Werkhoven en op het eiland Wieringen. Schijnbaar was zijn benoeming een verkeerde maar hij had ook de tijd niet mee. Al spoedig uitten Didammers en het gezag in de persoon van richter Jelis van Plees hun verontwaardiging over het feit van zijn benoeming omdat zij in plaats van een pastoor, een predikant kregen toebedeeld. Na een korte tijd werd hij benoemd als predikant in Enschede. In Didam ontstond een vacature en was er tijdelijk geen predikant voorhanden.

 

Lambertus Leopoldus
Periode: 1604-
Hij was pas afgestudeerd en toegelaten tot het ambt. Het was een arme dominee waarvan de kinderen naakt rondliepen en nauwelijks te eten kregen. Dit had ook te maken met de slechte betalingen door de graaf Van den Bergh. In mei 1604 werd hij aangenomen als lid van de classis Zutphen (een regionale vergadering binnen een protestants kerkgenootschap) op grond van een rapport van de inspectoren. In 1605 kreeg hij in zijn functie beperkingen opgelegd en werd onder toezicht geplaatst. Hij werd nog slechts voorlopig in de dienst getolereerd. Hij overleed in 1609.

 

Joannes Joerlingius
Periode: 1607-1626
Hij werd geboren in Lingen. In 1616 werd hem door de classis Zutphen ook toegestaan in Zevenaar te bedienen. In 1626 vertrok hij naar Brummen.

 

Samuel Verstegen
Periode: 1626-1629
Hij werd geboren in 1602 in Buren. Samuel studeerde theologie in Groningen. Na de periode Didam volgden Warnsveld en Eefde. Hij overleed in 1636.

 

Theodorus Tholenius
Periode: 1629-1632
Hij werd geboren in Emden (Oostfriesland). Was predikant in Duren, Vorweiden, Randerath en Linnich (allen Oost Friesland). Vertrok vanuit Didam naar Gendringen en Doetinchem. Overleed in 1652.

 

Arnoldus Pfeffenmacher
Periode: 1632-1637
Waarschijnlijk en gezien zijn naam kwam hij uit Duitsland. Hij overleed in 1637 in Didam.

 

Theodorus Brassicanus
Periode: 1637-1641
Hij werd in Amsterdam geboren. Na Didam vertrok hij naar Ransdorp en Holysloot. Hij overleed in Nibbixwoud.

 

Jodocus Willichius
Periode: 1641-1648
Hij werd in Zeddam geboren. Na Didam vertrok hij naar Oisterwijk. Hij overleed in 1672.

 

Theodorus Cornelii Ab Englisch
Periode: 1648-1653
Hij werd geboren rond 1620. Na zijn periode in Didam vertrok hij naar ’s-Heerenberg. Hij overleed in 1667.

 

Hermannus Falck
Periode: 1654-1665
Hij werd geboren in Kleef. Zijn collatie was al in 1653 maar het duurde bijna een jaar voordat hij in functie trad. Hij overleed in Didam in 1665.

 

Henric van Zelst
Periode: 1665-1697
Hij werd in Doetinchem geboren. In zijn periode was gedurende 1672-1674 de kerk weer in katholieke handen. Hij ging in 1728 met emeritaat en overleed in 1730.

 

Arnoldus Borstius
Periode: 1697-1701
Hij werd in 1672 geboren in Rotterdam. Na zijn periode in Didam vertrok hij naar Winterswijk. Hij ging met emeritaat in 1742 en overleed in hetzelfde jaar.

 

Hermanus Thomas ten Poll
Periode: 1701-1719
In januari /februari 1709 was de winter erg streng en ging de diaconie over tot het verstrekken van kleding aan de armen.

 

Gerhard Christiaan Hagedoorn
Periode: 1719-1744
Hij werd geboren in Dinslaken (Kleef) Bij deze dominee werd diverse keren ingebroken door de Joodse Didammer Abraham Izaak Frank.

 

Herman Hendrick Mencke
Periode: 1745-1767
Hij werd geboren in Kleef. Hij was rector in Zevenaar (toen Kleefs grondgebied). Hij ging met emeritaat in 1767 en overleed in 1769 in Didam.

 

Hermannus Wilhelmus van Uchelen
Periode: 1768-1808
Hij werd geboren in ’s-Heerenberg en overleed in 1808 in Didam. Hij is aangesteld als predikant op 4 september 1768. Hij stopt zijn functie op 11 oktober 1808.

 

Wilhelmus van den Veur
Periode: 1810-1827
Hij werd geboren in Rotterdam. Was aangesteld in Neede en daarna Didam. Hierna werd hij predikant in Zoelmond, waar hij in 1841 overleed.

 

Joannes Paré
Periode: 1828-1835
Hij werd geboren in Haarlem. Vertrok na zijn periode in Didam naar Elburg. Ging in 1872 met emeritaat en overleed in Arnhem in 1888.

 

Daniël Johan Gulden
Periode: 1835-1876
Hij werd geboren in 1811 in Lochem. Hij overleed op 28 maart 1876 en werd als eerste begraven op de destijds nieuwe begraafplaats aan de Wilhelminastraat (graf nr.1). Hij was daarmee de langst zittende dominee uit de geschiedenis van Didam

 

Hendrik Gerard Braam
Periode: 1877-1896
Hij werd geboren in 1827 in Groningen. Bevestigd in Daarle, Lichtenvoorde en Didam. Ging in 1896 met emeritaat en overleed in Ruurlo in 1904

Dominee Lofvers

Nicolaas Lofvers
Periode: 1896-1899
Hij werd geboren in 1869 in Bedum. Na zijn periode Didam vertrok hij naar Markelo en Warfum. Hij ging met emeritaat in 1938 en overleed in 1954.

 

Frederik Hendrik Germs
Periode: 1899-1906
Hij werd geboren in 1838 in Groningen. Hij was werkzaam in Groningen, Koekange, Ter Apel, Stadskanaal, Avereest, Westervoort, Garnwerd, Akkerwoude, Bathem en Didam. Ging in 1906 met emeritaat en overleed in 1924.

Dominee Stork

Gerard Johan Bernard Stork
Periode: 1907-1943
Hij werd geboren op 24 november 1865 in Amsterdam. Hij was predikant in Didam van 26 mei 1907 tot aan zijn emeritaat 1 mei 1943. Hij overleed in Didam op 21 april 1951. Dominee Stork was een tactvolle en tolerante persoonlijkheid. In het openbare leven had hij diverse functies. Hij was onder meer directeur van het quarantainekamp nabij het station. Nadien kreeg dat kamp de bestemming kinderkamp, alwaar verzwakte stadskinderen weer op krachten konden komen.

 

Jacobus Petri
Periode: 1943-1950
Hij werd geboren op 19 juni 1884. Hij was werkzaam in Leiden, Weerselo, Eck & Wiel en Dordrecht voordat hij op 4 juli 1943 in Didam werd aangesteld. Na zijn emeritaat was hij tot 1952 hulppredikant in Asten. Hij overleed in Baarn op 10 mei 1971. Hij bepleitte de overname van de oude dorpskerk (thans Mariakerk) door de katholieken hetgeen hem in eigen kring niet in dankbaarheid werd afgenomen.

Dominee Wesseldijk

Willem Pieter Johannes Wesseldijk
Periode: 1951-1958
Hij werd geboren op 1 oktober 1920 in Posso (Indonesië). Hij was in Didam predikant van 25 februari 1951 tot 1 januari 1958. Vanaf september 1957 was hij luchtmachtpredikant op vliegbasis Volkel. Hij overleed op 27 december 1999. Tijdens zijn ambtsperiode vond in 1954 de verkoop plaats van de dorpskerk in het centrum van Didam aan de katholieke gemeenschap. Nog in hetzelfde jaar ging de spade in de grond voor een nieuwe kerk aan de Torenstraat. De inwijding van deze nieuwe Nederlands-hervormde kerk was in 1955.

Dominee Verburg

Jan Verburg
Periode: 1958-1967
Hij werd geboren op 23 juni 1929 in Amsterdam. Zijn ambtsperiode in Didam was van 23 februari 1958 tot 23 april 1967. Omdat de nieuw gebouwde kerk liturgisch was ingericht kon hij ook meer tijd besteden aan de liturgie. Ook vond de oprichting plaats van de christelijke school. Na zijn periode Didam werkte hij in Wageningen en Den Haag en hij ging in 1991 met emeritaat.

Dominee van Loo

Dirk van Loo
Periode: 1967-1998
Hij werd geboren op 11 juni 1933 in Hilversum. Hij was predikant in Didam van 14 mei 1967 tot 28 juni 1998. In 1965 deed hij kerkelijk examen en werd toegelaten tot de evangeliebediening. Hij was van 1965 tot 1967 als vicaris werkzaam in Scheveningen. Het vormgeven aan de eredienst ging deze predikant zeer ter harte en hij had zeer goede contacten met vertegenwoordigers van de katholieke kerk. Hij had een goed luisterend oor en was altijd bereid om anderen te helpen.

Dominee Endedijk

Pieter Hendrikus Endedijk
Periode: 1998-2008
Hij werd geboren op 3 januari 1954 in Workum. In 1994 werd hij door zijn vader dominee H.C. Endedijk bevestigd als predikant in Scherpenzeel. Hij was predikant in Didam vanaf 30 augustus 1998. Hij was tevens kerkmusicus en had een onderwijskundige achtergrond. In 1999 werd onder zijn leiding een nieuw element aan de catechese toegevoegd: de basiscatechese voor kinderen in groep zes, zeven en acht in het basisonderwijs.

Dominee Melzer

Ds. Annette Ursela Melzer
Periode: 2008-2016
Zij werd geboren op 20 maart 1963. Werkzaam in de Lebuïnus in Deventer, in SoW Bathmen, als geestelijk verzorger bij Twentse Zorgcentra en GG-net en vanaf 1 september 2008 predikante in Didam.

Bronnen:

 • Kerkenboek Didam, Geloven rond de Diemse toren, duizend jaar kerkgeschiedenis (Nijmegen 2000)
 • D. van Loo en Th.J.G. Goossen, blz. 43 en 44
 • B.H. Talens, archiefleesgroep hervormd-gereformeerde kerkgemeente Didam, blz 431 t/m 453

Pastoors OLV kerk

Buurtschap Loil behoorde aanvankelijk tot de St. Martinusparochie in Didam. Toen op het einde van de negentiende eeuw waterstaatskerk St. Martinus te klein werd om de vele parochianen te kunnen ontvangen, bedachten pastoor C.J.A. Otten en het kerkbestuur een plan om het probleem op te lossen. Er zou in Didam een grote kathedraal worden gebouwd waar alle katholieken hun geloof konden belijden. Maar er werd door de Aartsbisschop in Utrecht anders beslist door het oprichten van twee nieuwe parochies. In 1910 werd dit in Loil de parochie van OLV Onbevlekt Ontvangen (Mariaparochie). Een jaar later volgde in Dijk de stichting van de Antonius van Paduaparochie (Antoniusparochie).

 

Pastoor Inden

P.J.J. Inden
Periode: 1910-1941
Geboren in 1870 in Groningen en in 1896 tot priester gewijd. Hierna werkte hij als kapelaan in Rossum, Soest en Groessen. In 1909 werd hij benoemd tot(bouw)pastoor in Loil. Zijn officiële benoeming volgde in 1910. Hij ging in 1941 met emeritaat en vertrok naar Schayck in Noord Brabant. Hij overleed in 1962 en werd in Loil op het parochiekerkhof begraven.

Pastoor Bauland

G.W. Bauland
Periode: 1941-1950
Geboren in 1900 in Amersfoort en in 1924 tot priester gewijd.
Hierna werkte hij als kapelaan in Vreeswijk, Barger Compascuum,
Vaassen en Vinkenveen. Op 8 december 1941 werd hij in Loil tot pastoor benoemd. Hij vierde in 1949 in Loil zijn zilveren priesterfeest en in 1950 werd hij benoemd als pastoor in Cabauw, provincie Utrecht.

spelbrink

J.B.J. Spelbrink
Periode: 1917-1933
Geboren in 1907 in Veendam en in 1931 tot priester gewijd.Hierna werkte hij als kapelaan in Lobith en Irnsum (Friesland). Voor zijn benoeming in Loil in 1950 was hij ruim 17 jaar rector van het Sanatorium ‘Berg en Bos’ in Bilthoven. In 1957 werd hij benoemd als pastoor van Kampen. In 1964 volgde zijn benoeming tot pastoor van Bemmel en deken van het dekenaat Elst.

Pastoor Wolters

W.G. Wolters
Periode: 1957-1962
Geboren in 1911 in Lent en in 1937 tot priester gewijd. Hierna werkte hij als kapelaan in Utrecht. In september 1957 werd hij tot pastoor in Loil benoemd. Hij was een muzikale pastoor en kon prachtig zingen. Tijdens zijn pastoraat in Loil vierde de parochie haar vijftigjarig bestaan. In het jaar dat hij werd overgeplaatst naar Dieren (1962) vierde hij zijn zilveren priesterfeest.

h_boss

H.W. Boss
Periode: 1962-1966
Geboren in 1917 in Duiven. Hij werkte als kapelaan in Hilversum en Raalte. Zoals voor meer Loilse pastoors gold, was dat het eerste kerkdorp waar hij in 1962 tot pastoor werd benoemd. Eind augustus 1966 kwam het bericht van overplaatsing, hij vertrok naar Enschede. Vervolgens werd hij pastoor in Aalten. Hij overleed in 1992 en werd ook in zijn laatste parochie begraven.

pastoor Mali

W.P.Th. Mali
Periode: 1966-1969
Geboren in 1922 in Maastricht en in 1948 tot priester gewijd. Hierna werkte hij als kapelaan in Overdinkel, Amersfoort, Arnhem en Apeldoorn. Eind 1966 werd hij als pastoor in Loil benoemd. In 1969 volgde zijn pastoorsbenoeming in Groenlo, waar hij later ook tot deken werd benoemd. Bekend is dat hij ook pastor-coördinator is geweest in Soest. Hij overleed in 1999.

983 C.A.A. Groothuis overl. 1989

A.A. Groothuis, OFM
Periode: 1969-1981
Geboren in 1912 in Hengelo (O) en trad in de Orde van de Franciscaner Minderbroeders (OFM). Hij werd in 1939 tot priester gewijd. Dertig jaar werkte hij in Maastricht als sociaal-cultureel werker in een achterstandwijk. Vanuit het Limburgse land aanvaardde hij in 1969 zijn benoeming tot pastoor in Loil. Vanwege zijn gezondheid moest hij het pastoraat in 1981 verlaten. Hij overleed in 1989 en werd begraven in Vorden-Kranenburg.

scholten

J.J. Scholten, OFM
Periode: 1981-1986
Geboren in 1937 in Arnhem en trad in de Orde van de Franciscaner Minderbroeders (OFM Conventuelen). Zijn priesterwijding was in 1963. Na verschillende vormen van pastoraal werk volgde in 1981 zijn installatie als pastor-deservitor (waarnemend pastoor) van de parochie Loil binnen het samenwerkingsverband van de parochies Loil en Didam. Na een slopende zieke overleed hij in 1986 en werd hij begraven op het parochiekerkhof in Loil.

chris_willemsen

C.J. Willemsen
Periode: 1986
Geboren in 1942 in Steenderen en in 1968 tot priester gewijd. Hierna werkte hij als kapelaan in Ulft. In 1971 vertrok hij naar Leuven en een jaar later ging hij in Brazilië werken. Hij keerde vandaar in 1985 terug vanwege gezondheidsproblemen. In maart 1986 kreeg hij een tijdelijke aanstelling als pastoor in Loil maar hij was te ziek om te functioneren. Hij overleed in zijn geboorteplaats in 1987.

jwh_leisink

J.W.H. Leisink
Periode: 1978-1987
Geboren in 1937 in Drempt en in 1964 tot priester gewijd.Hierna werkte hij als kapelaan in Weerselo, Loenen en Enschede. Vanaf 1974 was hij pastoor in Enschede. Op 29 januari 1978 volgde zijn benoeming als pastoor in Didam. Naast de verantwoordelijkheid als pastoor in Didam kreeg hij na de dood van pastoor Willemsen ook de pastorale zorg in Loil toebedeeld. Hij was een energiek werker en een groot voorstander van oecumenische samenwerking. Op 1 augustus 1987 vertrok hij naar zijn nieuwe parochie in Goor.
 

bhm_reerink

B.H.M. Reerink
Periode: 1989-2000
Geboren in 1951 in Steenwijkerwold en in 1985 tot priester gewijd. Hierna volgde zijn aanstelling tot pastoor in Deventer. Op 1 januari 1989 werd hij benoemd tot pastoor van de Maria- en Martinusparochie in Didam en de Mariaparochie Loil. In 1997 werd hij ook pastoor van de Antoniusparochie in Nieuw-Dijk. Na de periode Didam werd hij benoemd tot pastoor in Losser.
 

gm_griffioen

G.M. Griffioen
Periode: 1991-1997
Geboren in 1951 in Amsterdam. Hij was frater Marist toen hij in 1991 werd aangesteld als pastoraal werker van de Martinusparochie en de beide Mariaparochies in Didam en Loil. Na 25 jaar frater Marist te zijn geweest besloot hij om priester te worden en in 1993 werd hij tot priester gewijd in de parochiekerk St. Martinus in Didam. Met ingang van 1 januari 1997 werd hij ook verantwoordelijk voor de geestelijke zorg binnen de Antoniusparochie van Nieuw-Dijk. In december 1997 vertrok hij uit Didam om zijn werk voort te zetten in zijn geboorteplaats Amsterdam. 

mjg_bosch

M.J.G. Bosch
Periode: 1998-2005
Geboren in 1938 in Pannerden en in 1995 tot priester gewijd. Studeerde intern op het kleinseminarie van de missiepaters van de Heilige Geest in Weert. Na een periode in Weert koos hij aanvankelijk voor het bedrijfsleven en trad hij in 1966 in het huwelijk. In 1990 overleed zijn vrouw en hierna (1991) besloot hij de priesteropleiding te volgen aan het Ariënskonvikt in samenwerking met de Universiteit Utrecht. In 1994 ging hij werken binnen het parochieverband Huissen-stad, Zand en Angeren. Op 1 november 1998 werd hij benoemd als pastor binnen de vier parochies van Didam, Loil en Nieuw-Dijk.

Parochie Gabriël

Op 01-12-2003 benoemde de aartsbisschop een team voor Didam, Loil en Nieuw Dijk. Pastoor werd B.H. Aarsen. Samen met pastoraal werkster M. Dijkman en diaken Th. Reuling kregen zij de opdracht te werken aan een fusie van de parochies in de driehoek Didam, ’s Heerenberg en Wehl. De ontwikkelingen in de kerk, niet alleen de terugloop van het aantal priesters en pastoraal werkers, ook de afname van de betrokkenheid van parochianen, maakten het noodzakelijk om krachten te bundelen en efficiënt met de geldmiddelen om te gaan.

bh_aarsen

B.H. Aarsen
Periode: 2003-
Geboren in 1953 en in 1997 tot priester gewijd. Hierna werd hij benoemd tot pastoor in Bemmel en Haalderen. Vanaf 2000 was hij dit ook in Gendt en Doorneburg. Hij werd in 2003 benoemd tot pastoor van het parochieverband Didam, ’s- Heerenberg en Wehl.

Beknopt overzicht van kapelaans, mede-pastoors en assistenten
(niet volledig)

In de tijd van pastoor Inden waren ook de kapelaans Pieper en Plegt werkzaam. Hierna waren er talrijke assistenten - meestal paters - die tijdelijk diensten verzorgden.

Eind jaren tachtig van de vorige eeuw werd de zielzorg steeds vaker uitgeoefend binnen een inter-parochieel verband. Er waren steeds minder priesters beschikbaar voor de vele werkzaamheden binnen de parochies. Deken Antonissen was ook enige tijd waarnemend pastoor.

In ieder geval dienen ook genoemd te worden de emeritus pastores Effing, Gilsing en De Ponti die ook in Didam actief waren. Verder waren en zijn dienstbaar:

Naam Functie Periode
D.A.M. Benders-Bloemkolk
J.A.M. Goeman
A.T.M. Hoffschulte
M. Dijkman
Th. Reuling
W. van Essen
C. Verrips-van Gessel
G. van der Ploeg
pastoraal werker
pastoraal werker
pastoraal werker
pastoraal werker
pastoraal werker*
priester
pastoraal werker
pastoraal werker
1993-2000
1997-2003
2001-2003
2003-2016
vanaf 2005
2007-2010
2008-2013
2016

* Tevens onbezoldigd diaken vanaf 1998 en vanaf 2005 officieel benoemd

De parochie H. Gabriël
Geloofsgemeenschappen
Sinds 1 januari 2010 maken de parochies H. Martinus/H. Maria OLV, Didam, H. Antonius van Padua, Nieuw-Dijk en OLV Onbevlekt Ontvangen, Loil, deel uit van de fusieparochie H. Gabriël. Sinds die tijd wordt gesproken van geloofsgemeenschappen en hierbij zijn de twee Didamse parochies (Martinus en Maria) samengegaan tot één geloofsgemeenschap. De Gabriëlparochie bestaat in totaal uit elf geloofsgemeenschappen, onderverdeeld in vier clusters. De geloofsgemeenschap Didam vormt samen met Beek, Loil en Nieuw-Dijk cluster 2.

Pastoraal team
Het pastoraal team bestaat uit pastoor J. Jansen (hoofdverantwoordelijk vanaf 2013), pastor B. Aarsen, pastoraal werker G. van der Ploeg en diaken Th. Reuling, bijgestaan door diaken L. Feijen en verder ondersteunt door emeritus pastores.

Parochiecentrum
Sinds 2011 is het parochiecentrum Martinus-Maria in Didam het centrale punt van de hele parochie H. Gabriël en heeft het pastoraal team er haar werkplekken. Ook het secretariaat en de parochiële drukkerij is er gehuisvest.


Bronnen:

 • Kerkenboek Didam, Geloven rond de Diemse toren, duizend jaar kerkgeschiedenis
 • F.J.M. Staring, blz. 427 en 428, (Nijmegen 2000)
 • Loil 2000 ‘Hier wil ik blieve’, blz. 28 t/m 32, (Loil 2002)

Pastoors Martinuskerk

De komst van de Fransen bracht vele veranderingen. Er kwamen nieuwe vrijheden en dus was het wettelijk ook weer mogelijk om het rooms-katholiek geloof te belijden. Het duurde even voordat de katholieken daar zelf raad mee wisten. Koning Willem I (1813-1840) gelastte een onderzoek in alle gemeenten naar de noodzaak tot het bouwen van nieuwe of het herstellen van oude kerkgebouwen. Het ministerie van Waterstaat zorgde hierna voor de financiering. Ook in Didam kwam in 1837 een nieuwe waterstaatskerk ter vervanging van de primitieve schuur- of schuilkerk en de kerk werd onder bescherming van St. Martinus gesteld. Deze nieuwe kerk bood plaats aan 925 parochianen. De gehele gemeente Didam kende toen slechts één moederparochie, de Heilige Martinus.

 

G. Troost
Periode: 1809-1842
Geboren in 1768 in Sambeek en werd in 1801 tot priester gewijd. Hierna ging hij als kapelaan werken in Wijnbergen bij Doetinchem. Op 5 oktober 1809 werd hij benoemd tot pastoor in Didam. Na de periode Didam werd hij aangesteld in ’s-Heerenberg. In 1852 ging hij in Didam wonen en overleed daar op 12 januari 1858.

 

L.H. van Haag
Periode: 1842-1850
Geboren in 1805 in Zeddam en werd in 1828 tot priester gewijd.
Veertien jaar lang was hij kapelaan in Groessen en Zeddam. Op 6 december 1842 werd hij benoemd tot pastoor van Didam. Na een langdurig ziekbed overleed hij in 1850 op nog jonge leeftijd

pastoor_hulshof

A. Hulshof
Periode: 1851-1875
Geboren in 1816 in Lichtenvoorde en werd in 1839 tot priester gewijd. Hierna werkte hij als kapelaan in Baak, Gendt en weer Baak. Vervolgens werd hij pastoor van Wijnbergen. Op 28 januari 1851 werd hij benoemd tot pastoor van Didam. Hij overleed daar op 19 september 1875.

tasset

P.J. Tasset
Periode: 1875-1895
Geboren in 1830 in Vessum en werd in 1856 tot priester gewijd. Hierna werkte hij als kapelaan in Amersfoort. Aansluitend volgde benoeming als pastoor van Vriezeveen en hierna in Hengelo (O). Op 7 oktober 1875 werd hij benoemd als pastoor van Didam. Na een pastoraat van 20 jaar overleed hij in 1895 na een kortstondige ziekte.

otten

C.J.A. Otten
Periode: 1895-1908
Geboren in 1847 in Zwolle en werd in 1871 tot priester gewijd. Hij was kapelaan in Oud-Zevenaar en hierna in Vaassen. Hierna werd hij aangesteld als pastoor in Zuidhorn (Gr.) Op 5 juli 1895 werd hij benoemd tot pastoor van Didam. Hij overleed in Didam in het jaar 1908.

pastoor_gh_reuvekamp

G.H. Reuvekamp
Periode: 1908-1946
Geboren in 1864 te Mastenbroek en werd in 1888 tot priester gewijd. Hij was kapelaan in Stadskanaal en Ter Apel, Deventer en Hasselt. Op 12 november 1908 werd hij als pastoor van Didam benoemd. Hij werd in 1911 benoemd tot Deken van het Dekenaat Doesburg nadien gewijzigd in het Dekenaat Zevenaar. Na een kortstondige ziekte overleed hij in 1946 in Didam.

Klik hier voor artikel over G.H. Reuvekamp

pastoor_afa_jansen 1

A.F.A. Janssen
Periode: 1946-1961
Geboren in 1897 in Spijk en werd in 1921 tot priester gewijd.
Hierna werkte hij als kapelaan te Buslo en Arnhem vervolgens werd hij tot pastoor benoemd in het Groningse Bedum. Hij werd op 13 november 1946 aangesteld als pastoor in Didam. Nadat in 1954 de oude dorpskerk (Mariakerk) werd gekocht van de Protestantse gemeente zette hij zich met hart en ziel in voor de restauratie van de oude kerk. Op 11 juni 1961 werd hij de eerste pastoor van de nieuwe parochie OLV van Altijddurende bijstand. Hij overleed in 1985.

klik hier voor artikel over A.F.A. Janssen

Sinds 1961 had Didam twee parochies, de Heilige Martinus (Martinusparochie) en OLV van Altijddurende Bijstand (Mariaparochie). Soms waren er tijdelijke assistenten werkzaam. De zielzorg werd steeds vaker uitgeoefend binnen een inter-parochieel verband. Er waren steeds minder priesters beschikbaar voor de vele werkzaamheden binnen de parochies. Dit was met name het geval toen in 1977 pastoor L.G. Koks (Mariaparochie) overleed. Ook werden er pastoraal werkers aangesteld en dit was in 1980 voor het eerst het geval toen zuster M.E. (Maria) Welters werd aangesteld
 

backer

J.J.F. Bäcker
Periode: 1961-1978
Geboren in 1910 in Arnhem en tot priester gewijd in 1936.
Toen hij in Didam begon had hij geen ervaring in het parochiewerk. Wel had hij tot 1940 theologie gestudeerd aan de Nijmeegse universiteit en kerkgeschiedenis gedoceerd aan het filosoficum in Slagharen. Daarna volgde hij in 1945 kardinaal Alfrink op als professor (exegese) aan het groot seminarie in Rijsenburg. In 1978 ging hij met emeritaat en vestigde zich weer in Arnhem waar hij in 1993 overleed.

ijzerreef

H.A.M IJzereef
Periode: 1978-1981
Geboren in 1928 in Borne en in 1956 tot priester gewijd.
Hij volgde zijn priesteropleiding bij de paters Oblaten van Maria (OMI) aan het seminarie Valkenburg. Hij vertrok als missionaris naar Suriname en Namibie. In 1972 keerde hij terug naar Nederland en werd benoemd als mede-pastoor in Haaksbergen. Op 24 september 1978 volgde zijn benoeming als pastoor van Martinusparochie en mede-pastoor van de Mariaparochie in Didam.

langkamp

A.A.J. Langkamp
Periode: 1978-1990
Geboren in 1929 in Haarle en in 1957 tot priester gewijd.
Hij volgde zijn priesteropleiding bij de paters Oblaten van Maria (OMI) aan het seminarie van Zenderen en Valkenburg. Na een stage in het Duitse Vreden werd hij in 1960 godsdienstleraar. Hierna was hij enige tijd gevangenis-aalmoezenier en kreeg hij tot de aanstelling in Didam de pastorale zorg op zich van het Elisabeth Gasthuis in Haarlem. Hij werd in 1978 in Didam benoemd als pastoor van Martinus en mede-pastoor Mariaparochie.

gm_griffioen

G.M. Griffioen
Periode: 1991-1997
Geboren in 1951 in Amsterdam en tot priester gewijd in 1993. Hij was frater Marist toen hij in 1991 werd aangesteld als pastoraal werker van Martinus en de beide Maria parochies in Didam en Loil. Na 25 jaar Marist te zijn geweest besloot hij om priester te worden. In 1997 werd hij ook verantwoordelijk voor de geestelijke zorg binnen de Antoniusparochie van Nieuw-Dijk. In december 1997 vertrok hij uit Didam om zijn werk voort te zetten in zijn geboorteplaats Amsterdam.

mjg_bosch

M.J.G. Bosch
Periode: 1998-2005
Geboren in 1938 in Pannerden en werd tot priester gewijd in 1995.
Studeerde intern op het seminarie van de Missie paters van de Heilige Geest in Weert. Aanvankelijk koos hij voor het bedrijfsleven en trad in 1966 in het huwelijk. In 1990 overleed zijn vrouw en hierna  (1991) besloot hij de priesteropleiding te volgen aan het Arienskonvikt in samenwerking met de Universiteit Utrecht. In 1994 ging hij werken binnen het parochieverband Huissen-Zand. Op 1 november 1998 werd hij benoemd binnen de vier parochies van Didam, Loil en Nieuw-Dijk.

In de periode 2000-2003 was Deken H.J.M. van Merm als waarnemer verantwoordelijk voor het pastorale werk binnen de parochie. Op 1 december 2003 benoemde de aartsbisschop een team voor Didam, Loil en Nieuw Dijk. Pastoor werd B.H. Aarsen. Samen met pastoraal werkster M. Dijkman en diaken Th. Reuling kregen zij de opdracht te werken aan een fusie van de parochies in de driehoek Didam, ’s Heerenberg, Wehl. De ontwikkelingen in de kerk, niet alleen de terugloop van het aantal priesters en pastoraal werkers, ook de afname van de betrokkenheid van parochianen, maakten het noodzakelijk om krachten te bundelen en efficiënt met de geldmiddelen om te gaan.

 

bh_aarsen

B.H. Aarsen
Periode: 2003-
Geboren in 1953 en in 1997 tot priester gewijd. Hierna werd hij benoemd tot pastoor in Bemmel en Haalderen. Vanaf 2000 was hij dit ook in Gendt en Doorneburg. Hij werd in 2003 benoemd tot pastoor van het parochieverband Didam, ’s- Heerenberg en Wehl.

Beknopt overzicht van kapelaans, mede-pastoors en assistenten
(niet volledig)

Sinds 1961 had Didam twee parochies, de Heilige Martinus (Martinusparochie) en OLV van Altijd durende Bijstand (Mariaparochie). Soms waren er tijdelijke assistenten werkzaam. De zielzorg werd steeds vaker uitgeoefend binnen een inter-parochieel verband. Er waren steeds minder priesters beschikbaar voor de vele werkzaamheden binnen de parochies. Dit was met name het geval toen in 1977 pastoor L.G. Koks (Mariaparochie) overleed. Ook werden er pastoraal werkers aangesteld en dit was voor het eerst het geval in 1980 toen zuster M.E. (Maria) Welters werd aangesteld.

 

Naam Functie Periode

M.E. Welters
J.J. Scholten OFM
F.A. Gilsing
F.Th. Effing
J.M. Vos
G.M. Griffioen
D.A.M. Benders-Bloemkolk
J.A.M. Goeman
M.J.G. Bosch
A.T.M. Hoffschulte
M. Dijkman
Th. Reuling
W. van Essen
C. Verrips-van Gessel
G. van der Ploeg

pastoraal werker
mede pastoor
emeritus /priester
emeritus /priester
pastoraal werker
mede pastoor
pastoraal werker
pastoraal werker
mede pastoor
pastoraal werker
pastoraal werker
pastoraal werker*
priester
pastoraal werker
pastoraal werker

1980-1985
1981-1986 zie ook OLV Maria Loil
1987-1991 zie ook OLV Maria Didam
1987
1988-1990
1991-1997 zie ook OLV Maria Didam
1993-2000
1997-2003
1998-2005 zie ook OLV Maria Didam
2001-2003
2003-2016
vanaf 2005
2007-2010
2008-2013
vanaf 2016

* Onbezoldigd diaken vanaf 1998 en vanaf 2005 officieel benoemd

De parochie H. Gabriël

Geloofsgemeenschappen
Sinds 1 januari 2010 maken de parochies H. Martinus/H. Maria OLV, Didam, H. Antonius van Padua, Nieuw-Dijk en OLV Onbevlekt Ontvangen, Loil, deel uit van de fusieparochie H. Gabriël. Sinds die tijd wordt gesproken van geloofsgemeenschappen en hierbij zijn de twee Didamse parochies (Martinus en Maria) samengegaan tot één geloofsgemeenschap. De Gabriëlparochie bestaat in totaal uit elf geloofsgemeenschappen, onderverdeeld in vier clusters. De geloofsgemeenschap Didam vormt samen met Beek, Loil en Nieuw-Dijk cluster 2.

Pastoraal team
Het pastoraal team bestaat uit pastoor J. Jansen (hoofdverantwoordelijk vanaf 2013), pastor B. Aarsen, pastoraal werker G. van der Ploeg en diaken Th. Reuling, bijgestaan door diaken L. Feijen en verder ondersteunt door emeritus pastores.

Parochiecentrum
Sinds 2011 is het parochiecentrum Martinus-Maria in Didam het centrale punt van de hele parochie H. Gabriël en heeft het pastoraal team er haar werkplekken. Ook het secretariaat en de parochiële drukkerij is er gehuisvest.

Bronnen

 • Kerkenboek Didam, Geloven rond de Diemse toren, duizend jaar kerkgeschiedenis
 • J.A.B. Beursken, blz. 407 t/m 426, (Nijmegen 2000)

Pastoors Antoniuskerk

Tot 1911 kerkten de katholieke inwoners van het buurtschap Dijk (nu Nieuw-Dijk) naar de St. Martinuskerk in Didam. Toen deze kerk aan het einde van de negentiende eeuw te klein werd om de vele parochianen te kunnen ontvangen, bedachten de toenmalige pastoor C.J.A. Otten en het kerkbestuur een plan om het probleem op te lossen. Er zou een grote kathedraal worden gebouwd waar alle katholieken binnen de voormalige gemeente Didam hun geloof konden belijden. Maar de aartsbisschop was het daar niet mee eens en stelde voor om in Loil en Dijk twee nieuwe parochies te stichten. Vervolgens werd in 1910 in Loil de parochie OLV Onbevlekt Ontvangen opgericht en in 1911 volgde in Dijk de parochie Antonius van Padua.

 

tc_bonekamp

T.C. Bonekamp
Periode: 1911-1912
Hij werkte als kapelaan in Uithuizen en Zevenaar. In laatstgenoemde plaats was hij vanaf 1900 werkzaam en kreeg hij in 1910 zijn benoeming als bouwpastoor in Dijk. Op 4 juni 1911 begon hij officieel aan zijn nieuwe taak als eerste pastoor van de nieuwe parochie. Dat was maar van korte duur en in mei 1912 werd hij pastoor in Soesterberg. Daar overleed hij in 1916.

c_v_amerongen

C. van Amerongen
Periode: 1912-1917
Geboren in 1874 in Houten in de provincie Utrecht. Hij werkte als kapelaan in Borne. Op 3 mei 1912 werd hij benoemd tot pastoor in Dijk. In 1917 werd hij pastoor in Losser. Hij bleef daar 20 jaar en ging in 1937 met emeritaat. Hij overleed in 1939 in Apeldoorn en werd in Losser begraven.

hg_bijlaard

H.G. Bijlard
Periode: 1917-1933
Geboren in 1876 in Utrecht en priester gewijd in 1902. Hierna werkte hij als kapelaan in Heeten, Vleuten, Achterveld en Maarssen. Op 4 mei 1917 werd hij benoemd tot pastoor in Dijk. Hier vierde hij in 1927 zijn zilveren priesterfeest. In 1933 begon hij aan een 20-jarig pastoraat in Vasse (gemeente Tubbergen). Na een langdurig ziekbed overleed hij in 1954. In Nieuw-Dijk is een straat naar hem vernoemd.

a_groen

A. Groen
Periode: 1933-1947
Geboren in 1890 in Heino-Lierderholthuis en priester gewijd in 1916. Hierna werkte hij als kapelaan in Lent, Geesteren, Vreeswijk en Denekamp. Hij werd op 3 november 1933 tot pastoor benoemd in Nieuw-Dijk. Na de ambtsperiode in Nieuw-Dijk werd hij pastoor van Boerhaar-Wijhe. Na een slepende ziekte overleed hij in 1963 en werd begraven in Boerhaar.

jhj_v_gendt

J.H.J. van Gendt
Periode: 1947-1956
Geboren in 1906 in Utrecht en priester gewijd in 1931. Hij was onder andere kapelaan in Arnhem en rector van Insula Dei tot aan zijn benoeming in Nieuw-Dijk op 7 november 1947. Kort voor zijn 25-jarig priesterjubileum werd hij overgeplaatst naar Arnhem. Onder grote belangstelling van zijn oud-parochianen vierde hij in Arnhem zijn zilveren priesterjubileum.

hb_doodkorte

H.B. Doodkorte
Periode: 1956-1962
Geboren in 1911 in Sneek en priester gewijd in 1936. Hij was kapelaan in Arnhem (Hoogkamp) en van hieruit werd hij op 4 mei 1956 tot pastoor in Nieuw-Dijk benoemd. Tijdens zijn pastoraat vierde de parochie haar 50-jarig bestaan dat tevens samenviel met zijn zilveren priesterjubileum. Een jaar later volgde zijn benoeming in Abcoude. Daarna werd hij nog benoemd als pastoor in Zieuwent, Arnhem en Steenderen. Hij overleed in 1994 in Lage Vuursche en werd in Steenderen begraven.

fa_brenninkmeijer

F.A. Brenninkmeijer
Periode: 1962-1966
Geboren in 1918 in Sneek en priester gewijd in 1942. Hij was kapelaan in Breukelen, Azewijn en Hengelo (O) voordat hij op 21 september 1962 tot pastoor werd benoemd in Nieuw-Dijk. Zijn pastoraat duurde kort want in 1966 volgde een benoeming als pastoor in Arnhem-Zuid. Zijn gouden priesterjubileum vierde hij in 1992 als pastoor van Weerselo, waar hij in 2000 overleed en is begraven.

ta_sips

T.A. Sips
Periode: 1966-1970
Geboren in 1921 in Groningen en priester gewijd in 1947. Hij was kapelaan in Duiven, Elst, Oldenzaal, Deventer en Utrecht. Op 29 mei 1966 kwam hij als pastoor naar Nieuw-Dijk. Zijn tweede pastoraat begon in 1970 in Velp-Rozendaal. Hij overleed in Velp in 1979.

hj_borghuis

H.J. Borghuis
Periode: 1970-1977
Geboren in 1921 in Haaksbergen en priester gewijd in 1956. Vanuit zijn standplaats Deventer, waar hij vijf jaar als kapelaan had gewerkt, volgde op 24 juli 1970 zijn benoeming als pastoor in Nieuw-Dijk. Na zeven jaar nam hij weer afscheid vanwege zijn benoeming als pastoor in Enter.

pjh_smits

P.J.H. Smits (OFM)
Periode: 1977-1995
Geboren in 1927 in Tilburg. In 1947 trad hij in Vlodrop toe tot de Orde van de Franciscanen en deed hij zijn plechtige professie in 1952. Hij werd in 1955 tot priester gewijd. Hij werkte binnen de kloosterorde in Maastricht, Weert en Venray, waarna in 1965 zijn benoeming volgde als kapelaan van Kerkdriel. Hierna werd hij nog als kapelaan aangesteld in Wychen en Doetinchem. Op 29 juli 1977 werd hij tot pastoor in Nieuw-Dijk benoemd. Hij stond in de wijde omgeving bekend als ‘Pater Piet’. Hij nam gedwongen afscheid vanwege zijn slechte gezondheid. Hij overleed in 1995 in Alverna bij Wychen, waar hij is begraven op het kloosterkerkhof.

Deken Van Merm van het Dekenaat Montferland was gedurende twee periodes (1-5-1995 tot 1-1-1997 en van 1-10-2000 tot 1-12-2003) waarnemend pastoor. Tussentijds werden benoemd de pastores Reerink, Griffioen en Bosch, die ook in de parochies in Didam en Loil werkzaam waren.
bhm_reerink

B.H.M. Reerink
Periode: 1997-2000
Geboren in 1951 in Steenwijkerwold en in 1985 tot priester gewijd. Hierna volgde zijn aanstelling tot pastoor in Deventer. Op 1 januari 1989 werd hij benoemd tot pastoor van zowel de Maria- als de Martinusparochie in Didam. Ook werd hij verantwoordelijk voor de zielzorg in de Mariaparochie in Loil. In 1997 werd hij dit ook van de Antoniusparochie in Nieuw-Dijk. Na de periode Didam ging hij werken in Losser.

gm_griffioen

G.M. Griffioen
Periode: 1997
Geboren in 1951 in Amsterdam en tot priester gewijd in 1993. Hij was frater Marist toen hij in 1991 werd aangesteld als pastoraal werker van de Martinus- en de beide Mariaparochies in Didam en Loil. Na 25 jaar frater Marist te zijn geweest besloot hij om priester te worden. In 1997 werd hij ook verantwoordelijk voor de geestelijke zorg binnen de Antoniusparochie van Nieuw-Dijk. In december 1997 vertrok hij uit Didam om zijn werk voort te zetten in zijn geboorteplaats Amsterdam.

mjg_bosch

M.J.G. Bosch
Periode: 1998-2005
Geboren in 1938 in Pannerden en tot priester gewijd in 1995. Studeerde intern in het Missiehuis (klein seminarie) van de Paters van de Heilige Geest in Weert. Aanvankelijk koos hij voor het bedrijfsleven en hij trad in 1966 in het huwelijk. In 1990 overleed zijn echtgenote en hierna (1991) besloot hij de priesteropleiding te volgen aan het Arienskonvikt in samenwerking met de universiteit Utrecht. In 1994 ging hij werken binnen het parochieverband Huissen-Zand. Op 1 november 1998 werd hij benoemd binnen de vier parochies van Didam, Loil en Nieuw-Dijk.

Op 01-12-2003 benoemde de aartsbisschop een team voor Didam, Loil en Nieuw Dijk. Pastoor werd B.H. Aarsen. Samen met pastoraal werkster M. Dijkman en diaken Th. Reuling kregen zij de opdracht te werken aan een fusie van de parochies in de driehoek Didam, ’s-Heerenberg en Wehl. De ontwikkelingen in de kerk, niet alleen de terugloop van het aantal priesters en pastoraal werkers, ook de afname van de betrokkenheid van parochianen, maakten het noodzakelijk om krachten te bundelen en efficiënt met de geldmiddelen om te gaan. Op 1 januari 2010 was de fusie een feit. Deze grote fusieparochie is genoemd naar aartsengel Gabriël.
bh_aarsen

B.H. Aarsen
Periode: 2003-
Geboren in 1953 en in 1997 tot priester gewijd. Na zijn priesterwijding werd hij benoemd tot pastoor in Bemmel en Haalderen. Vanaf 2000 was hij dit ook in Gendt en Doornenburg. Hij werd in 2003 benoemd tot pastoor van het parochieverband Didam, ’s-Heerenberg en Wehl.

Beknopt overzicht van kapelaans, mede-pastoors en assistenten (niet volledig)

Er waren talrijke parochieassistenten werkzaam - meestal paters - die tijdelijk diensten verzorgden. In ieder geval dienen genoemd te worden: H. Smeets (MSC), H. Strooband (MSC), E. van de Walle (MSC), J. Brekelmans (MSC), J. Broekhuizen (OFM), L.J. Brummelaar (waarnemend pastoor), J. Jansen (MSC), F. Sluiter (OFM), H. Bekker (SSS), M. Rutten (SSS), M. Derks (SSS) en M. Gosseling (SDB).

Begin jaren negentig van de vorige eeuw werd de zielzorg steeds vaker uitgeoefend binnen een inter-parochieel verband. Er waren steeds minder priesters beschikbaar voor de vele werkzaamheden binnen de parochies. Verder waren en zijn dienstbaar:

Naam Functie Periode
D.A.M. Benders-Bloemkolk
J.A.M. Goeman
A.T.M. Hoffschulte
M. Dijkman
Th. Reuling
W. van Essen
C. Verrips-Van Gessel
G. van der Ploeg
pastoraal werker
pastoraal werker
pastoraal werker
pastoraal werker
pastoraal werker*
priester
pastoraal werker
pastoraal medewerker
1993-2000
1997-2003
2001-2003
2003-2016
vanaf 2005
2007-2010
2008-2013
2016

* Tevens onbezoldigd diaken vanaf 1998 en vanaf 2005 officieel benoemd

De parochie H. Gabriël
Geloofsgemeenschappen
Sinds 1 januari 2010 maken de parochies H. Martinus/H. Maria OLV, Didam, H. Antonius van Padua, Nieuw-Dijk en OLV Onbevlekt Ontvangen, Loil, deel uit van de fusieparochie H. Gabriël. Sinds die tijd wordt gesproken van geloofsgemeenschappen en hierbij zijn de twee Didamse parochies (Martinus en Maria) samengegaan tot één geloofsgemeenschap. De Gabriëlparochie bestaat in totaal uit elf geloofsgemeenschappen, onderverdeeld in vier clusters. De geloofsgemeenschap Didam vormt samen met Beek, Loil en Nieuw-Dijk cluster 2.

Pastoraal team
Het pastoraal team bestaat uit pastoor J. Jansen (hoofdverantwoordelijk vanaf 2013), pastor B. Aarsen, pastoraal werker G. van der Ploeg en diaken Th. Reuling, bijgestaan door diaken L. Feijen en verder ondersteunt door emeritus pastores.

Parochiecentrum
Sinds 2011 is het parochiecentrum Martinus-Maria in Didam het centrale punt van de hele parochie H. Gabriël en heeft het pastoraal team er haar werkplekken. Ook het secretariaat en de parochiële drukkerij is er gehuisvest.


Bronnen:

 • Kerkenboek Didam, Geloven rond de Diemse toren, duizend jaar kerkgeschiedenis
 • F.J.M. Staring (blz. 428 tot en met 430) (Nijmegen 2000)
 • Nieuw-Dijk van A tot Z, 1911-2011 'honderd jaar Parochie & Parochianen'
 • Jan Beursken (blz. 212 tot en met 215) (Didam 2011)
 • Van bosmark tot kerkdorp '75 jaar Nieuw-Dijk, F.J.M. Staring, blz. 39 (Doesburg 1986)

Copyright @2018|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in