Monumentencommissie

IMG 6032-2
Vincent van Vuuren

In de gemeente Montferland is een gemeentelijke monumentencommissie actief. Deze commissie adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd over:

1) toepassing van de Monumentenwet 1988 (per 1 juli 2016 vervangen door de Erfgoedwet);
2) toepassing Wet op de Archeologische Monumentenzorg;
3) uitvoering van de gemeentelijke Erfgoedverordening;
4) uitvoering van het cultuurhistorisch beleid van de gemeente Montferland;
5) aanwijzing van beschermde stads- en dorpsgezichten;
6) bevordering van het in stand houden van het cultuurhistorisch erfgoed binnen de gemeente;
7) alle overige aangelegenheden die van belang zijn voor de behartiging van het cultuurhistorisch erfgoed. 

Samenstelling

De commissie bestaat uit zeven leden en zij hebben de volgende achtergrond:

1 lid namens de Oudheidkundige Vereniging Didam
1 lid namens de Heemkundekring Bergh
1 lid is restauratie-architect
1 lid is streekarchivaris ECAL en vertegenwoordiger van Stichting Huis Bergh
1 lid is bouwhistorisch/bouwtechnisch deskundige en lid Nationaal Restauratie Centrum
1 lid is Bouw- en architectuurhistoricus
1 lid is deskundige op het gebied van de locale cultuurhistorie
Daarnaast wijst het college een ambtenaar aan als secretaris van de commissie. Deze ambtelijk secretaris is geen lid van de commissie en heeft in de commissie enkel een adviserende stem.

De monumentencommissie vergadert in de regel 1 keer per maand. Deze vergaderingen zijn (in principe) openbaar en worden vooraf bekend gemaakt in het Montferland Nieuws. Namens de Oudheidkundige Vereniging Didam heeft Vincent van Vuuren zitting in de monumentencommissie. Hij is bouwtechnisch deskundige.

Social media

 

Facebook2
twitter2
youtube2

Zoeken

Sponsoren

Agenda

Fri 27 Apr 2018
Koningsdag
Sat 05 May 2018
Bevrijdingsdag
Sun 03 Jun 2018 (12:00)
Didam op Stelten
Thu 01 Nov 2018
Allerheiligen
Fri 02 Nov 2018
Allerzielen

Copyright @2016|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in