Anbi 2017

Met ingang van 1 januari 2014 is de regelgeving voor ANBI's aangepast en moet voldaan zijn aan een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor de ANBI-status.
Ter voldoening aan de vastgestelde criteria zijn de navolgende onderwerpen van belang:

Naam vereniging

Oudheidkundige Vereniging Didam

Het RSIN / Fiscaal nummer

816441005

Contactgegevens

Zie onderaan home pagina

Bestuurssamenstelling

Op 31 december 2016 zitten de volgende personen in het bestuur:

Voorzitter: Theo te Wil 
Secretaris: Jan Beursken 
Penningmeester: Johan Wenting
Bestuurslid: Natasja Scheerder
Bestuurslid: Maria Wigman
Bestuurslid: Tom van Alst
Bestuurslid: Willy Zwaan

Doelstelling OVD

In de statuten van de vereniging is de doelstelling omschreven als: "het beoefenen en bevorderen van de oudheidkunde in de ruimste zin van het woord, in het bijzonder met betrekking tot de (voormalige) gemeente Didam".

Beleidsplan

Het beleidsplan van de OVD bevat:

  • Het uitbouwen en intensiveren van historisch onderzoek naar de leef- en woonomstandigheden van de inwoners in de voormalige gemeente Didam;
  • Het uitbreiden van de publieksfunctie door middel van het gebruik van moderne technologische middelen;
  • Het kritisch volgen van de bestaande en eventueel nog in te richten collecties;
  • Het onderbrengen van documenten, foto's en naslagwerken om onder optimale condities te kunnen bewaren en beheren;
  • Het bevorderen van de instandhouding en bescherming van monumenten

Beloningenbeleid

De vereniging bestaat geheel uit vrijwilligers, die zowel in geld als in natura geen enkele beloning ontvangen voor werkzaamheden in het belang van de vereniging.
Uitsluitend de werkelijk gemaakte kosten komen voor vergoeding in aanmerking.

Verslag uitgevoerde activiteiten in 2016

Het verslag van de activiteiten in 2016 is behandeld tijdens de algemene ledenvergadering van 2017 en is hier terug te lezen. 

Financiele verantwoording

Het financieel verslag van 2016 (exploitatierekening, balans en toelichting).

 

Expoitatierekening 2016 

 

Omschrijving Budget  Bedrag   Omschrijving Budget Bedrag
             
Contributie / Porti 11.000,00 12.143,00   Secretariaat   1.000,00     815,94
Sponsoren   2.400,00   2.250,00   Huur/Tijd. Huisvesting   1.500,00     896,86
Subsidie gemeente      950,00      950,00   Inventaris / Onderhoud    2.500,00  1.063,47
Rente      250,00      239,03   Lidmaatschappen      300,00       49,00
Publicaties  2.000,00  1.679,70   Evenementen   1.500,00 1.420,88
Verkoop DVD's          0,00          0,00   Bankkosten      500,00     401,92
Evenementen      100,00     199,80   Publicaties   5.500,00 4.607,53
Fotocopieën          0,00       17,50   Representaties      200,00         0,00
Diversen        50,00     120,00   Werkgroepen      500,00    343,54
Jubileumboek     750,00     577,50   Bestuurskosten/attenties  1.750,00 2.742,02
        Telefoonkosten en Internet      550,00    500,96
        Aankoop en aanmaak DVD's           0,00         0,00
        Verzekeringen      200,00    180,05
        Onvoorzien    1000,00         0,00
        Jubileumboek      500,00    420,00
             
        Jaarresultaat (positief)    4.734,36
             
  17.500,00   18.176,53     18.000,00 20.766,88

 

Balans per 31 december 2016

 

Omschrijving 2015  2016   Omschrijving 2015  2016
             
Rabobank Spaarrekening 48.724,04  46.000,00   Vooruitontvangen contributies   9.410,00   5.667,50
Rabobank Betaalrekening   1.493,92    2.518,04   Crediteuren      350,00           0,00
Kas     118,16          95,49   Bestemmingsreservering 25.000,00 18.874,24
Debiteuren          0,00            0,00   Stimuleringsfonds 11.000,00 11.620,59
Voorraad jubileumboeken  1.155,00       735,00   Clubkas Campagne Rabobank           0,00   2.720,72
        Eigen kapitaal   5.731,12 10.465,48
             
  34.281,91 51.491,12     34.281,91 51.491,12

 

 

Social media

 

Facebook2
twitter2
youtube2

Zoeken

Sponsoren

Agenda

Fri 27 Apr 2018
Koningsdag
Sat 05 May 2018
Bevrijdingsdag
Sun 03 Jun 2018 (12:00)
Didam op Stelten
Thu 01 Nov 2018
Allerheiligen
Fri 02 Nov 2018
Allerzielen

Copyright @2016|Oudheidkundige Vereniging Didam| Anjerstraat 6,6942 VW Didam|Tel.nr 0316-224447|
Disclaimer

log in